Autorizovaný prodejce a servis pro ČR a SR

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) prodávajícího, kterým je společnost Ultraining s.r.o., se sídlem Skubínska 13, 974 09 Banská Bystrica, Slovensko, IČO: 36031143, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka číslo 5472/S (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.ultraining.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese www.ultraining.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.3 Kupující je každý návštěvník internetového obchodu, bez ohledu na to, či jedná jako spotřebitel nebo jako podnikatel (dále jen „kupující“). Spotřebitelem je kupující fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (dále jen „spotřebitel“). Podnikatelem je kupující osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „podnikatel“).

1.4 Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem se současně řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.5 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.7 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující.  

1.8 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.9 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1 Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.ultraining.cz odeslaná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí obdržení objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není svou povahou souhlasem s uzavřením kupní smlouvy. Za souhlas s uzavřením kupní smlouvy je považován okamžik, kdy prodávající odešle objednané zboží kupujícímu. V okamžiku odeslání zboží tedy jednoznačně dochází k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž tato smlouva se řídí platnými obchodními podmínkami prodávajícího. 

2.2 Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží ze strany prodávajícího. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku odeslání zboží.

2.3 Kupní smlouva je vždy uzavírána na dobu určitou, od okamžiku převzetí zboží kupujícím. Tímto nezanikají práva kupujícího ani prodávajícího, které podléhají platné české legislativě a těmto obchodním podmínkám.

3. Ceny

3.1 Prodejní cena zboží je uvedena u každého produktu. Tato cena je konečná. Pokud není u zboží výslovně uvedena doprava zdarma, není v ceně produktu doprava zahrnuta.

4. Způsob dopravy

 • Přepravní společnost – doručení zboží za 2–3 pracovní dny od potvrzení objednávky.

5. Způsob platby

Kupující má možnost uhradit sjednanou cenu za zboží výběrem jedné z níže uvedených poskytovaných možností platby:

 • dobírka – platba v hotovosti při převzetí zboží od přepravce.
 • bankovní převod – bezhotovostní platba bankovním převodem. Údaje potřebné k platbě obdrží kupující v e-mailu potvrzující přijetí objednávky. Zásilka bude odeslána po přijetí platby na účet prodávajícího. Pokud nebude úhrada platby provedena do 10 dnů od zaslání platebních údajů, bude prodávající považovat objednávku kupujícího za stornovanou.
 • online platba kartou

Více informací o způsobech platby a jejich cenách je uvedeno v sekci Doprava a platba.

6. Práva z vadného plnění

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluvního vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 

6.3 Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používá nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

6.5 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností za vady upravuje reklamační řád prodávajícího. 

7. Reklamační řád

7.1 Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. Jako záruční list slouží faktura (dodací list), který prodejce kupujícímu zašle společně se zbožím.

7.2 Kupující je povinen si zboží při jeho převzetí prohlédnout. Převzetím se rozumí předání zboží přepravcem. Za vady vzniklé během přepravy zboží prodejce neručí. Pokud kupující při převzetí zboží zjistí, že je obal výrobku mechanicky poškozen, má povinnost zboží od přepravce nepřebírat. O této skutečnosti kupující prodejce upozorní e-mailem nebo telefonicky. V tomto případě prodejce kupujícímu zásilku zašle znova s nepoškozeným obalem. Kupující je povinen oznámit prodejci bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře nebo dodacím listu je nutné podat o tomto stavu zprávu prodejci do třech dní od převzetí zboží. Kupující může oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adresu prodávajícího nebo na e-mailovou adresu info@ultraining.cz. V oznámení kupující prodejci uvede popis zjištěných vad a nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující může pro tuto skutečnost využít reklamační formulář.

7.3 Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, výměna zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury, doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží. V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě, nejpozději do 30 dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet dnem doručení zboží na adresu prodávajícího.  

8. Odstoupení od smlouvy

8.1 Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).

8.2 V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní, informuje prodávajícího na e-mailovou adresu info@ultraining.cz nebo písemně – Ultraining s.r.o., Skubínska 13, 974 09 Banská Bystrica, Slovensko.

8.3 Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

8.4 Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. Platbu prodávající spotřebiteli vrátí až po obdržení vráceného zboží.

8.5 Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, daňového dokladu atd.). Nebude-li zboží vráceno v původním obalu nebo bude-li zboží či obal poškozené, má prodejce nárok na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

8.6 Zboží, na které se odstoupení vztahuje, je potřeba zaslat jako balík – doporučenou zásilku na adresu prodávajícího, nikoliv na dobírku. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

9. Ochrana osobních údajů a ukládání cookies

9.1 Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Registrační číslo prodávajícího u Úřadu pro ochranu osobních údajů je 00058890.

9.2 Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů a jím provedených nákupů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa podnikatelského subjektu, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.4 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.5 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.6 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje kupujících nebudou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

9.7 Kupující odesláním objednávky souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení na adresu elektronické pošty kupujícího. Zasílání obchodních sdělení má kupující právo kdykoliv zrušit a to podle instrukcí uvedených v doručeném obchodním sdělení nebo na základě písemné žádosti.

9.8 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

10.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

10.3 Na projednání jakýchkoliv sporů mezi prodávajícím a kupujícím je dána pravomoc soudům České republiky. Případné spory mezi prodávajícím a spotřebitelem je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Předtím než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, prodávající doporučuje kupujícímu pro vyřešení nastalé situace nejdříve využít e-mailové adresy info@ultraining.cz.

10.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

10.5 Objednávka kupujícího je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou kupujícímu zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.

10.6 Kontaktní údaje prodávajícího:

Ultraining s.r.o.
Skubínska 13
974 09 Banská Bystrica
Slovensko

Telefon: +421 905 779 999
E-mail: info@ultraining.cz

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2023

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE A SERVIS PRO ČR A SR

Více informací