Autorizovaný prodejce a servis pro ČR a SR

Reklamace

Reklamační řád

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. Jako záruční list slouží faktura (dodací list), který prodejce kupujícímu zašle společně se zbožím.

Kupující je povinen si zboží při jeho převzetí prohlédnout. Převzetím se rozumí předání zboží přepravcem. Za vady vzniklé během přepravy zboží prodejce neručí. Pokud kupující při převzetí zboží zjistí, že je obal výrobku mechanicky poškozen, má povinnost zboží od přepravce nepřebírat. O této skutečnosti kupující prodejce upozorní e-mailem nebo telefonicky. V tomto případě prodejce kupujícímu zásilku zašle znova s nepoškozeným obalem. Kupující je povinen oznámit prodejci bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží s údaji na faktuře nebo dodacím listu je nutné podat o tomto stavu zprávu prodejci do třech dní od převzetí zboží. Kupující může oznámit zjištěné vady prodávajícímu písemně na adresu prodávajícího nebo na e-mailovou adresu info@ultraining.cz. V oznámení kupující prodejci uvede popis zjištěných vad a nárok, který v důsledku vady uplatňuje. Kupující může pro tuto skutečnost využít reklamační formulář.

Kupující v důsledku vady zboží může uplatnit následující nároky: dodání chybějícího zboží, výměna zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury, doklad o zaplacení a dodání zboží a vlastní reklamované zboží. V případě reklamace vad zboží, za jehož jakost převzal prodávající záruku od výrobce, musí být vady reklamovány nejpozději do konce záruční lhůty. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit v zákonné lhůtě, nejpozději do 30 dnů. Lhůta pro vyřízení reklamace počíná běžet dnem doručení zboží na adresu prodávajícího.

Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluveného vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluvního vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství míře nebo hmotnosti a
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená v předchozím odstavci se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používá nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.
Další práva a povinnosti stran související s odpovědností za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží).

V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní, informuje prodávajícího na e-mailovou adresu info@ultraining.cz nebo písemně – Ultraining s.r.o., Skubínska 13, 974 09 Banská Bystrica, Slovensko.

Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využit vzorový formulář.

Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, budou mu vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu dojde oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, všechny platby, které od spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který spotřebitel použil pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčil jinak. Platbu prodávající spotřebiteli vrátí až po obdržení vráceného zboží.

Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, daňového dokladu atd.). Nebude-li zboží vráceno v původním obalu nebo bude-li zboží či obal poškozené, má prodejce nárok na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Zboží, na které se odstoupení vztahuje, je potřeba zaslat jako balík – doporučenou zásilku na adresu prodávajícího, nikoliv na dobírku. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE A SERVIS PRO ČR A SR

Více informací